ISPS - HAVN

Forskrift av... 2004 nr. xxx om sikkerhet og terrorberedskap i norske havner.
Fastsatt av Kystdirektoratet 23. juni 2004, med hjemmel i lov av 8. juni 1984 om havner og farvann § 8 første ledd.

§ 1

Formål

Forskriftens formål er å forebygge og hindre terroranslag mot fartøy i internasjonal fart og mot havneterminaler som betjener slike fartøy. Den stiller krav til etablering, iverksettelse og oppfølgning av sikkerhets- og terrorberedskapstiltak for norske havneterminaler.

§ 2

Virkeområde

Forskriften gjelder for havneterminaler som betjener følgende fartøy i internasjonal fart:

Forskriften gjelder også for havneterminaler som betjener passasjerskip i passasjerskipsklasse A.

Forskriften gjelder ikke for havneterminaler som kun betjener fartøy som tilhører eller brukes av den norske stat og som benyttes til ikke-kommersielle formål.

a) Passasjerskip, herunder hurtiggående passasjerfartøy
b) Lasteskip, herunder hurtiggående lastefartøy med bruttotonnasje 500 og derover
c) Flyttbare boreinnretninger som forflyttes ved hjelp av eget fremdriftsmaskineri

§ 3

Definisjoner

I denne forskriften betyr:

a) Beredskapsnivå 1: Det nivået hvor et minimum av relevante sikkerhets- og terrorberedskapstiltak skal opprettholdes til enhver tid.

b) Beredskapsnivå 2: Det nivået hvor relevante tilleggstiltak for sikkerhets- og terrorberedskap skal opprettholdes for en viss tidsperiode på grunn av en midlertidig økt risiko for hendelser som kan true sikkerheten. Beredskapsnivå

c) Beredslapsnivå 3: Det nivået hvor ytterligere spesifikke sikkerhets- og terrorberedskapstiltak skal opprettholdes for en begrenset tidsperiode når en hendelse som kan true sikkerheten er umiddelbart forestående eller sannsynlig.

d) Fartøyets internasjonale sikkerhets- og terrorberedskapssertifikat (International Ship Security Certificate - ISSC): Internasjonalt sikkerhets- og terrorberedskapssertifikat som viser at fartøyet oppfyller kravene i ISPS-koden.

e) Fartøyets sikkerhets- og terrorberedskapsplan (Ship Security Plan – SSP): Sikkerhets- og terrorberedskapsplan for fartøy. Plan som skal etablere relevante rutiner til beskyttelse av mannskap, passasjerer, last og fartøy mot ulovlige handlinger.

f) Fartøyets sikkerhets- og terrorberedskapsoffiser (Ship Security Officer - SSO): Person som er oppnevnt av fartøyets selskap til å inneha ansvaret for sikkerheten om bord, herunder sørge for at SSP er implementert, fulgt og oppdatert.

g) Flyttbar boreinnretning: Flyttbar plattform, herunder boreskip, med eget fremdriftsmaskineri, og som har utstyr for boring etter undersjøiske petroleumsforekomster.

h) Godkjenningsbevis (Statement of Compliance): Bevis utstedt av Kystdirektoratet som stadfester at sikkerhets- og terrorberedskapsplan er utarbeidet og godkjent, og at fysiske tiltak er gjennomført i henhold til ISPS-koden.

i) Havneterminal (Port Facility): Havneterminaler som faller inn under § 2 i denne forskriften. Havneterminalen omfatter det arealet hvor det foregår interaksjon mellom fartøy og havn. I tillegg omfattes ankringsplasser, venteplasser og lignende steder fra hvor det foretas anløp til havn.

j) Havneterminalens sikkerhets- og terrorberedskapsplan (Port Facility Security Plan - PFSP): Plan utviklet for å sikre bruk av relevante sikkerhets- og terrorberedskapstiltak til beskyttelse av havneterminalen, fartøy, last, personer og forsyninger til fartøy.

k) Havneterminalens sikkerhets- og terrorberedskapssjef (Port Facility Security Officer - PFSO): Person oppnevnt som ansvarlig for utvikling, iverksettelse, revisjon og vedlikehold av sikkerhets- og terrorberedskapsplanen for havneterminalen.

l) Hurtiggående passasjerfartøy: Fartøy som definert i regel X/1 i SOLAS 1974 med senere endringer, og som kan føre mer enn 12 passasjerer.

m) IMO (International Maritime Organization): FNs sjøfartsorganisasjon.

n) Internasjonal fart: Sjøreise fra et land tilsluttet SOLAS-konvensjonen til havneterminal i et annet land, eller omvendt.

o) ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) : IMO`s internasjonale kode for sikkerhet og terrorberedskap på skip og i havneterminaler, med senere endringer.

p) Lasteskip: Ethvert skip som ikke er et passasjerskip, fiske- og fangstfartøy, lekter, fritidsfartøy eller flyttbar innretning.

q) Passasjerskip: Fartøy som kan føre mer enn 12 passasjerer, som definert i SOLAS regel I/2 bokstav (f).

r) Passasjerskip i passasjerskipsklasse A: Fartøy klassifisert i henhold til forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktigelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriksfart.SOLAS (Safety of Life at Sea Convention): Den internasjonale konvensjon av 1974 om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, med senere endringer.

s) RSO (Recognized Security Organization): Virksomhet som er godkjent av Kystdirektoratet til å utføre sårbarhetsvurderinger og utarbeide sikkerhets- og terrorberedskapsplaner i henhold til ISPS-koden.

t) Sikkerhets- og terrorberedskapsavtale (Declaration of Security - DOS): Avtale som beskriver fordeling av ansvar for iverksettelse av nødvendige sikkerhets- og terrorberedskapstiltak mellom fartøy og havneterminal, mellom fartøy og fartøy, eller mellom fartøy og annen enhet som ikke har krav til ISSC-sertifikat.

u) SOLAS (Safety of Life at Sea Convention): Den internasjonale konvensjon av 1974 om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, med senere endringer.

v) Sårbarhetsvurdering (Port Facility Security Assessment - PFSA): Vurdering med hensyn til sårbarhet for terroranslag mot en havneterminal.

§ 4

Forhold til internasjonalt regelverk

Havneterminaler som omfattes av forskriften skal følge de relevante kravene i SOLAS kap. XI-2, ISPS-koden del A, samt følgende bestemmelser i ISPS-koden del B; 1.16, 4.1, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.14, 4.15, 4.16, 4.18, 4.41, 4.45,15.3, 15.4, 16.3, 16.8, 18.5 og 18.6. ISPS-koden del B for øvrig er veiledende retningslinjer, når ikke annet er bestemt i del A.

§ 5

Forholdet til EU regelverk

[Paragrafteksten vil bli utarbeidet når forordningen er gjort gjeldende i norsk rett.]

§ 6

Terminaleiers plikter

Terminaleier er ansvarlig for at alle oppgaver og forpliktelser som følger av denne forskriften overholdes.

§ 7

Sårbarhetsvurdering, sikkerhets- og terrorberedskapsplan og internrevidering

Terminaleier er ansvarlig for at det blir utarbeidet sårbarhetsvurdering (PFSA) og sikkerhets- og terrorberedskapsplan (PFSP) som beskrevet i ISPS-koden del A seksjon 14, 15 og 16 for hver havneterminal. Sårbarhetsvurderingen skal utarbeides av Kystdirektoratet eller godkjent virksomhet (RSO) etter oppdrag fra terminaleier. Sikkerhets- og terrorberedskapsplanen kan utarbeides av den enkelte terminaleier eller godkjent virksomhet (RSO).

Sårbarhetsvurderinger utarbeidet av andre enn Kystdirektoratet og sikkerhets- og terrorberedskapsplaner skal godkjennes av Kystdirektoratet.

Sårbarhetsvurderingen og sikkerhets- og terrorberedskapsplanen skal internrevideres hvert år.

Det skal utarbeides ny sårbarhetsvurdering og sikkerhets- og terrorberedskapsplan ved endringer av betydning i grunnlaget for disse.

Sårbarhetsvurderinger og sikkerhets- og terrorberedskapsplaner skal utarbeides og oppbevares i samsvar med ISPS-koden del A seksjon 16, og skal for øvrig behandles i samsvar med sikkerhetslovens bestemmelser, i den grad loven kommer til anvendelse for slike dokumenter.

§ 8

Godkjenningsbevis

Når sårbarhetsvurderingen og sikkerhets- og terrorberedskapsplanen er godkjent, og Kystdirektoratet har verifisert at havneterminalen oppfyller kravene i ISPS-koden del A, SOLAS kapittel XI-2 og de retningslinjer som følger av denne forskriften, utsteder Kystdirektoratet et godkjenningsbevis (Statement of Compliance). Godkjenningsbeviset er bevis for at havneterminalen er godkjent i henhold til ISPS-kodens bestemmelser. Godkjente havneterminaler vil bli innrapportert til IMO etter kodens bestemmelser.

Godkjenningsbeviset er gyldig i 5 år av gangen, forutsatt at Kystdirektorat etter oppdrag fra terminaleier har foretatt minst én mellomliggende revisjon som nevnt i § 9 i løpet av perioden.

Kystdirektoratet kan trekke tilbake godkjenningsbeviset ved vesentlige brudd på bestemmelsene i forskriften her.

§ 9

Revisjon

Mellomliggende revisjon som nevnt i § 8 andre ledd skal foretas i perioden mellom andre og tredje årsdato av gyldighetsperioden som definert i SOLAS, kap I, regel 2 (n). Den mellomliggende revisjonen skal inkludere kontroll av at terminalens sikkerhets- og terrorberedskapstiltak er i samsvar med forskriftens krav.

Kystdirektoratet, eller den det bemyndiger, kan kreve at ytterligere revisjoner blir foretatt, hvis dette er påkrevet.

§ 10

Havneterminalens sikkerhets- og terrorberedskapssjef

Havneterminalen skal oppnevne en sikkerhets- og terrorberedskapssjef (PFSO) som tildeles oppgaver og ansvar i samsvar med ISPS-koden del A seksjon 17. Flere havneterminaler kan ha samme sikkerhets- og terrorberedskapssjef. Krav til kompetanse samt opplæring av sikkerhets- og terrorberedskapssjefen, skal være i henhold til bestemmelsene gitt i ISPS-koden del A seksjon 18 og hensyn tatt til del B seksjon 18.

§ 11

Beredskapsnivå

Havneterminalene skal tilpasse sikkerhets- og terrorberedskapstiltakene til det beredskapsnivå som til enhver tid er fastsatt av norske myndigheter.

§ 12

Sikkerhets- og terrorberedskapsavtale

Sikkerhets- og terrorberedskapsavtale kan fylles ut, men er ikke begrenset til de tilfeller, når sårbarhetsvurderingen og sikkerhets- og terrorberedskapsplanen anbefaler bruk av slik avtale. Sikkerhets- og terrorberedskapsavtalen skal fylles ut når fartøyets flaggstat krever at fartøyet skal inngå slik avtale med havneterminalen. Vedlagte avtaleskjema nr 1 anbefales benyttet.

Sikkerhets- og terrorberedskapsavtalen skal oppbevares i minimum tre år.

§ 13

Likeverdige løsninger

Kystdirektoratet kan tillate at havneterminaler innfører andre sikkerhets og terrorberedskapstiltak enn beskrevet i SOLAS kap. XI-2 og ISPS-kodens del A, forutsatt at slike tiltak er minst like effektive.

§ 14

Forbud mot bruk av farvann (sikkerhetssone)

Fartøyets sikkerhets- og terrorberedskapsoffiser (SSO) og havneterminalens sikkerhets- og terrorberedskapssjef (PFSO) kan i samråd fastsette sikkerhetssoner rundt fartøy på inntil 200 meter. Farvannet omfattet av sikkerhetssonen skal ikke benyttes av andre fartøyer, farkoster, dykkere eller svømmere. Fartøyets sikkerhets- og terrorberedskapsoffiser (SSO) og havneterminalens sikkerhets- og terrorberedskapssjef (PFSO) kan i samråd fastsette unntak fra dette. Fartøy i offentlig tjeneste, og militære fartøy med tilknyttet personell, omfattes ikke av sikkerhetssonene.

Sikkerhetssonens omfang skal fastsettes ut i fra havneterminalens beredskapsnivå, sårbarhetsvurdering og sikkerhets- og terrorberedskapsplan, samt fartøyets sikkerhets- og terrorberedskapsplan.

§ 15

Tilsyn

Kystdirektoratet, eller den det bemyndiger, skal føre tilsyn med at havnene oppfyller kravene etter forskriften her.

§ 16

Straff

Overtredelse av forskriften straffes etter § 28 første ledd bokstav d i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann mv.

§ 17

Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2004.

I forhold til havneterminalers betjening av passasjerskip i passasjerskipsklasse A, trer forskriften i kraft 1. juli 2005.